การแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ CM-SUT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

การแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ CM-SUT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

จัดโดยหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ป.โท รุ่น 14 15 และ16 ณ สนาม K.C.A.

โดยมี รศ.ดร. อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวฒน์ ตัวแทน ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข เป็นประธานในการเป็นกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งยังได้ให้ข้อคิด การทำงานเป็นทีมที่คล้ายกับการเล่นฟุตบอล