สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง  การคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

>>>อ่านประกาศมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ คลิก!! <<<

 

1.กำหนดการสอบคัดเลือกและการสัมภาษณ์

วัน – เวลา กิจกรรม สถานที่

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560

ปริญญาโท

ลำดับที่ 1 – 48  

เวลา 08.00 – 08.30 น.

       08.30 – 09.30 น.

       09.30 – 10.30 น.

       10.30 – 12.00 น.

       10.30 – 12.00 น.

 

ปริญญาเอก

ลำดับที่ 1 – 6

เวลา 08.00 – 08.30 น.

       08.30 – 09.30 น.

       09.30 – 10.30 น.

       10.30 – 12.00 น.

       10.30 – 12.00 น.

 

 

 

รายงานตัวและตรวจหลักฐานการรับสมัคร

สอบพื้นฐานการจัดการ

สอบภาษาอังกฤษ

รอสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

 

 

 

รายงานตัวและตรวจหลักฐานการรับสมัคร

สอบพื้นฐานการจัดการ

สอบภาษาอังกฤษ

รอสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์

 

 

 

ห้อง B3101

ห้อง B3102

ห้อง B3102

ห้อง B3103

ห้อง B3104

 

 

 

ห้อง B3101

ห้อง B3102

ห้อง B3102

ห้อง B3103

ห้อง B3104

 

————————————————————————-

 

  1. หลักฐานการสมัคร

          ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจัดเตรียมหลักฐานการสมัครยื่นเจ้าหน้าที่ดังนี้

          2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด
          2.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด

          2.3 สำเนาใบสำเร็จการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด

          2.4 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงแนบมาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด

          2.5 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

  1. อุปกรณ์การสอบข้อเขียน ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เตรียมอุปกรณ์การสอบ ดังนี้

          3.1 ดินสอ 2B

          3.2 ยางลบดินสอ

          3.3 ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ

          3.4 กบเหลาดินสอ

          3.5 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

  1. การแต่งกาย ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแต่งกาย ดังนี้

          4.1 ชาย เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดโปโล (มีปก) สีสุภาพ กางเกงสแล็กยาวทรงสุภาพและสีสุภาพ ถุงเท้าและ  

                รองเท้าหุ้มส้น

          4.2 หญิง เสื้อเชิ้ต กะโปรงยาวพอสมควรทรงสุภาพและสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น

 

  1. ระเบียบในวันสอบข้อเขียน

          5.1 อุปกรณ์ที่ให้นำเข้าห้องสอบได้  มี ดินสอดำเบอร์ 2B ขึ้นไป ปากกาสีน้ำเงินและยางลบดินสอ

          5.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

  1. เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือกระดับปริญญาเอก

          6.1 ข้อเสนอโครงการวิจัยระดับปริญญาเอก ประมาณ 3-4 หน้ากระดาษ  A4  จำนวน 4 ชุด

          6.2 สรุปงานวิทยานิพนธ์ที่ทำในระดับปริญญาโท ประมาณ 1-5 หน้ากระดาษ  A4  จำนวน 4 ชุด

          6.3 จบการศึกษาระดับปริญญาโทโดยเงื่อนไขใด  ตีพิมพ์/นำเสนอบทความในการประชุม

                วิชาการ (สำเนาเอกสารหลักฐานแนบ)