CM-SUT รุ่น 14 ศึกษาดูงาน สถานที่ก่อสร้างโครงการ เทอมินอล 21 (พัทยาเหนือ) จังหวัดชลบุรี

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
CM-SUT รุ่น 14
ศึกษาดูงาน สถานที่ก่อสร้างโครงการ เทอมินอล 21 (พัทยาเหนือ) จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560

 

?Present
?สรุปผลการดูงานภายในประเทศ
?โดยบัณฑิตศึกษารุ่นที่ 14 เกี่ยวกับหัวข้อทางวิศวกรรม ได้แก่
-งานทางด้านวิศวกรรม
-งานด้านสถาปัตยกรรม
-งานด้านระบบไฟฟ้า
-งานด้านบริหารโครงการและสาธารณูปโภค

 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคี CM-SUT#14@PATTAYA