ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สาขาวิศวกรรมโยธา

และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ISI-SUT

แก่อธิการบดี และคณะผู้บริหารของ DONG A UNIVERSITY สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และคณะ