รายนามศิษย์เก่าระดับปริญญาโท รุ่น 11 (1/2557)

M5740031 กฤตภาส มีFull Name :
ชื่อ สกุล:นายกฤตภาส มีโชค
Email : lee-o38@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel.0848885435
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 5
M5740048 พีรพัฒน์Full Name :
ชื่อ สกุล : นายพิรพัฒน์ พลอยนารี
Email: parm.t@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0828687836
สถานะการทำงาน : บริษัท เอ พลัสวัน ดีไซน์
ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน
M5740055 กิตติภณFull Name :
ชื่อ สกุล: นายกิตติภณ ถนอมจิตต์
Email: c.thanomjitt@gmail.com ; kittiphon@phulaybeach.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0851186705
สถานะการทำงาน : ปิยะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
M5740062 ฤทธิเดช พันFull Name :
ชื่อสกุล: นายฤทธิเดช พันธ์แก้ว
Emai l: cvon_@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0807508801
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
M5740086 สุนิสาFull Name :
ชื่อสกุล: นางสาวสุนิศา ศรีจันทร์
Email: sunisasr@scg.co.th
Study Degree : Master Degree
Tel.0900468886
สถานะการทำงาน : บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์จำกัด
ตำแหน่ง HS&E
M5740093 ศราวุธ นิมิตรFull Name :
ชื่อสกุล: นายศราวุธ นิมิตกุล
Email: sarawut_th07@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0850606669
สถานะการทำงาน : TSAC Group Co.,Ltd
ตำแหน่ง GM
M5740109 ปรัชญา สุวรรFull Name :
ชื่อ สกุล: นายปรัชญา สุวรรณจิตร
Email: june_kool@hotmail.com ; prashya.su@sut.ac.th
Study Degree : Master Degree
Tel. 0918273442
สถานะการทำงาน : ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
M5740116 ศิริกุลFull Name :
ชื่อสกุล: นางสาวศิริกุล ภู่สกุลทรัพย์
Email: kwang_chika@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0853081352
สถานะการทำงาน : หจก. ภู่สกุลทรัพย์
M5740130 นพวิทย์Full Name :
ชื่อสกุล: นายนพวิทย์ ควรขุนทด
Email: Nopphawit_16033@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. '0913355668
สถานะการทำงาน : บริษัท เทิดจิตเมืองคงก่อสร้าง จำกัด
ตำแหน่ง Site engineer
M5740147 สยามไทยFull Name :
ชื่อ สกุล: นายสยาม ไทยประสงค์
Email: -
Study Degree : Master Degree
Tel.0819772857
สถานะการทำงาน : หจก.สยามคอนกรีตกรุ๊ป
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
M5740161 จิรวัฒน์ฃFull Name :
ชื่อ สกุล: นายจิรวัฒน์ จันทสีหราช
Email : champion_1843@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel.0892027723
สถานะการทำงาน : ธุรกิจส่วนตัว
M5740178 ปฏิพัท พ้อนสภาพFull Name :
ชื่อ สกุล : นายปฎิพันธิ์ คำพามา
Emai l : thaiwooree@gmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0890868015
สถานะการทำงาน : บริษัท ทัศกัน คอน จำกัด
ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ
M5740185 ชาคริต คุณFull Name :
ชื่อ สกุล: นายชาคริต คุณประสพ
Email : chakritkoonprasob@gmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0812822736
สถานะการทำงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง วิศวกรงานเทคนิคบำรุงทาง กองบำรุงทางเขตสุรินทร์
M5740192 วิชการ ปลอดFull Name :
ชื่อ สกุล: นายวิชการ ปลอดกระโทก
Email: witchakp@scg.co.th
Study Degree : Master Degree
Tel. 0873223239
สถานะการทำงาน : SCG CEMENT BUILDINGMATERAIL
M5740208 สราวุธ ประกอบFull Name :
ชื่อสกุล: นายศรายุธ ประกอบนันท์
Email: sarayuth_eng@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0847956664
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
M5740215 วิชัยFull Name :
ชื่อสกุล: นายวิชัย แสนสิงห์
Email : wichai_sanshing@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel.0819659640
สถานะการทำงาน : เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
M5740246 นรินทร์ นิติFull Name :
ชื่อสกุล: นายนรินทร์ นิติสถาปัตย์
Email: mjarch8211@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel.0873271464
สถานะการทำงาน : บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
ตำแหน่ง สถาปนิก

M5740260 ธรรมรัตน์
Full Name :
ชื่อ สกุล: นายธรรมรัตน์ คณาศักดิ์
Email: gong_yamjang@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel.0833852558
สถานะการทำงาน : ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ
M5740277 ปนัดดาFull Name :
ชื่อสกุล: นางสาวปนัดดา รุมสำโรง
Email: momaypanatda@gmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel.0872506646
สถานะการทำงาน : บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด
M5740284 นิติรักษ์Full Name :
ชื่อสกุล: นายนิติรักษ์ ทองยศ
Email : nitirak312547@gmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel.0813930305
สถานะการทำงาน : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
M5740291 สุจิน อินFull Name :
ชื่อ สกุล: นายสุจิน อินแจ้
Email: sujin.civil@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0812742818
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา
ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา

M5740307 ยุธนา
Full Name :
ชื่อ สกุล: นายยุทธนา พิทักษ์
Email : yutthaee2510@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0815443493
สถานะการทำงาน : กรมทางหลวง
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

M5740314 ราชัน
Full Name :
ชื่อ สกุล: นายราชันย์ จันทับ
Email: rachan2000@outlook.com
Study Degree : Master Degree
Tel. '0811173526
สถานะการทำงาน : -