รายนามศิษย์เก่าระดับปริญญาโท รุ่น 10 (2/2556)

 M5641680 วรวิทย์Full Name : WORAWIT KRIENGKASEM
ชื่อสกุล: นายวรวิทย์ เกรียงเกษม
Email: kasemwit@gmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 081 966 4499
สถานะการทำงาน : บริษัท เกษมวิศว์ จำกัด
M5641710 ชาญณรงค์Full Name : CHANNARONG TAENSISANG
ชื่อสกุล: นายชาญณรงค์ แถนสีแสง
Email: k_civilmsu@hot mail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 085-9204626
สถานะการทำงาน : กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
M5641727 เสาวรสFull Name : SAOWAROT HASITA
ชื่อสกุล: เสาวรส หะสิตะ
Email: niks_sut17@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0867060190
สถานะการทำงาน :
M5641741 นพปฎลFull Name : Mr.NOPPADON EKPAKNARK
ชื่อสกุล: นายนพปฎล เอกผักนาก
Email: noppadon2012@gmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0894154060
สถานะการทำงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
M5641598 ประวุฒิFull Name : PRAWUT POORIYAPHAUN
ชื่อสกุล: นายประวุฒิ ภู่ริยะพันธ์
Email: Prawut_9556@hotmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0816856475
สถานะการทำงาน : กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
M5641628 ยุทธพงศ์Full Name :YUTTAPONG SUKPROHNA
ชื่อสกุล: นายยุทธพงษ์ สุขเพราะนา
Email: yuttapong7173@gmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 081 725 7173
สถานะการทำงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5

M5641635 ชิรพงศ์
Full Name : CHEERAPONG PITIKHANSAI
ชื่อสกุล: ร.อ.ชีรพงศ์ ปิติแก่นทราย
Email: cheerapong4455@gmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 089-7224469
สถานะการทำงาน : กองร้อยทหารช่างที่2 กองพันทหารช่างที่6
ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย
M5641666 เพิ่มบุญFull Name : PERMBUN T.SIRIVANICH
ชื่อสกุล: นายเพิ่มบุญ ต.ศิริวานิช
Email: permbun_t@yahoo.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 0891030440
สถานะการทำงาน : -
M5641604 อนุวัฒน์Full Name : ANUWAT RUEANGDECHAWIWAT
ชื่อสกุล: นายอนุวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์
Email: anuwatkk101@gmail.com
Study Degree : Master Degree
Tel. 086 859 8284
สถานะการทำงาน : แขวงการทางนครรชสีมาที่1 กรมทางหลวง