รายนามศิษย์เก่าระดับปริญญาโท รุ่น 9 (1/2556)

M5640607 จักรกริขFull Name : JAKKRIT PIYA
ชื่อสกุล: นายจักรกริช ปิยะ
Email: fan-piyawan@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : ทำงานแล้ว บริษัท บริษัท ลุกซ์รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
M5640614 วิเศษFull Name : WISET WAKHUWATHAPONG
ชื่อสกุล: นายวิเศษ วัคคุวัทพงษ์
Email: wiset_w@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : THAI KAJIMA CO.,LTD. ตำแหน่ง SITE MANAGER
M5640621 นิติกรณ์Full Name :NITIKORN NAEMJAN
ชื่อสกุล: นายนิติกรณ์ แนมจันทร์
Email: korn244@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4
M5640645 สันติ กอบFull Name : SANTI KOBKARNDEE
ชื่อสกุล: นายสันติ กอบการดี
Email: st.kob@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : อบต.บ้านหัน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง
M5640652 คมสร อนุFull Name : KOMSON ANUPANYAWAT
ชื่อสกุล: นายคมศร อนุปัญญาวัฒน์
Email: komson1913@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
M5640669 ภูมิพันธ์Full Name : PHUMPAN BOONMATUN
ชื่อสกุล:นายภูมิพ้นธ์ บุญมาตุ่น
Email: boonmatun@gmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : พร้อมกิจฟาร์ม
M5640676 กิติพงศ์Full Name : KITIPONG PRAPHANANURAK
ชื่อสกุล: นายกิติพงษ์ ประพันธ์อนุรักษ์
Email: rakkitipong@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : กรมทางหลวงชนบท
M5640683 ปุณณวิชFull Name : PUNNAWIT SATHAPIYAKHUN
ชื่อสกุล: นายปุณณวิช สถาปิยะคุณ
Email: jaykarn@loninfo.co.th
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
M5640690 เสกสิทธิ์Full Name : SEKSIT KERDKIJ
ชื่อสกุล: นายเสกสิทธิ์ เกิดกิจ
Email: isk41der@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำแหน่ง สถาปนิก
M5640706 ทวีศักดิ์Full Name : THAWISAK PHANDUANG
ชื่อสกุล: นายทวีศักดิ์ พันธ์ด้วง
Email: THAWISAK_CE21@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ
M5640720เกรียงชัยFull Name : KRIANGCHAI RUEANGCHOTSATHIAN
ชื่อสกุล: นายเกรียงชัย เรืองโชติเสถียร
Email: blackjack2223@hotmail.com
Tel.0854945456
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
M5640737 ทนงชัยFull Name : THANONGCHAI PROMMA
ชื่อสกุล: นายทนงชัย พรหมมา
Email: tpromma_c@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0840793499
สถานะการทำงาน : บริษัทเดมโก้ จำกัด(มหาชน)
M5640744 ภาคภูมิFull Name : PAKPOOM TRAKARNCHAN
ชื่อสกุล: นายภาคภูมิ ตระการจันทร์
Email: Peepak.ccw@gmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel. 0862441551
สถานะการทำงาน : บริษัทซี.ซี.ดับบลิว.จำกัด
ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ
M5640751 พงษ์ศักดิ์Full Name : PONGSAK CHUESOOK
ชื่อสกุล: นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อสุข
Email: architect9fengshui@gmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0585143811
สถานะการทำงาน : -
M5640768 เอกนรินทร์Full Name : EAKNARIN ARJTHAWEEKOOL
ชื่อสกุล: นายเอกนรินทร์ อาจทวีกุล
Email: zentza@gmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0874444708
สถานะการทำงาน : รับเหมาก่อสร้าง
M5640775 ตฤษนันท์Full Name : TRISSANAN BOONMANG
ชื่อสกุล: นายตฤษนันท์ บุญมั่ง
Email: phoo_trissanan@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0818177157
สถานะการทำงาน : บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตส จำกัด มหาชน
M5640782 อานนท์Full Name : ARNON SARUPPHON
ชื่อสกุล: นายอานนท์ สรุปพล
Email: sarupphon@gmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0911837241
สถานะการทำงาน : เทคโนโลยีก่อสร้าง
M5640799 ปรัชญากรFull Name : PATYAKHON KHISALANG
ชื่อสกุล: นายปรัชญากร คิสาลัง
Email: patyakhon_041@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0811844100
สถานะการทำงาน : อบต.หนองปลิง
M5640805 วุฒิกรณ์Full Name : WUTTIKORN JANTAPHAN
ชื่อสกุล: นายวุฒิกรณ์ จันทะพันธ์
Email: W_jantaphan@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0898475631
สถานะการทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
M5640812 เจนวิทย์Full Name : JENWIT JANPAYAP
ชื่อสกุล: นายเจนวิทย์ จันทร์พยัพ
Email: Jen_witt@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0896275121
สถานะการทำงาน : สำนักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี) กรมทางหลวง
M5640829 วรวุฒิFull Name : WORAWUT BUNMARPOB
ชื่อสกุล: นายวรวุฒิ บุญมาพบ
Email: worawut.dk@gmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0885801485
สถานะการทำงาน : บริษัท ภาพรพัฒนา จำกัด
M5640836 ประเสริฐFull Name : PRASERT PIROMYA
ชื่อสกุล: นายประเสริฐ ภิรมยา
Email: lack1883@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0839665178
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
M5640843 สุวัฒน์Full Name : SUWAT PENGCHAROEN
ชื่อสกุล: นายสุวัฒน์ เพ็งเจริญ
Email: swpcivileng33@gmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0898118432
สถานะการทำงาน : Meinhardt (Thai) Ltd.
M5640850 วงศพัทธ์Full Name : WONGSAPAT PIBOOLSUPAPRADIT
ชื่อสกุล: นายสุพัด พิบูลศุภประดิษฐ
Email: supat26@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0849411065
สถานะการทำงาน : ร้านคลินิกแอร์304
M5640867 วรวุฒิFull Name : WORRAWUTH JODNOK
ชื่อสกุล: นายวรวุฒิ จอดนอก
Email: worrawuth_num@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0807232221
สถานะการทำงาน : บริษัทบีทูเฮ้าส์จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
M5640874 อภิชาติFull Name : APICHAT SORIKUL
ชื่อสกุล: นายอภิชาติ โสรีกุล
Email: Apichat.Sorikul@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0894144183
สถานะการทำงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
M5640881 วิทยาFull Name : WITHTAYA YONSUNTIA
ชื่อสกุล: นายวิทยา ยนต์สันเทียะ
Email: withtaya@yahoo.co.th
Tel.0819991318
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก
M5640898 เทอดชัยFull Name : THERDCHAI THABTHAISONG
ชื่อสกุล: นายเทอดชัย ทับไธสงค์
Email: tpromma_c@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0840793499
สถานะการทำงาน : -
M5640904 สมเกียรติ ชูFull Name : SOMKIET CHOOPRATEEP
ชื่อสกุล: นายสมเกียรติ ชูประทีป
Email: Somkiet_ahu@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0848314411
สถานะการทำงาน : อบต.หนองยายพิมพ์
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
M5640911 สุณรงค์Full Name : SUNARONG SRIMONGKHOL
ชื่อสกุล: นายสุณรงค์ ศรีมงคล
Email: sunarong_dow@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0896240058
สถานะการทำงาน : ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
M5640928 พิรามิตรFull Name : PIRAMID PUTTHA
ชื่อสกุล: นายพิรามิตร ปัดถา
Email: piramid_dgr@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0896837070
สถานะการทำงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5
M5640942 พนมเทียนFull Name : PANOMTHIAN KUNPILUK
ชื่อสกุล: นายพนมเทียน ขุนพิลึก
Email: pool-avenger@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0895684787
สถานะการทำงาน : เทศบาลตำซับสมอทอด
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
M5640959 ชัยมงคลFull Name : CHAIMONGKOL MASING
ชื่อสกุล: นายชัยมงคล มาสิงห์
Email: chai_mongkol@windowslive.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0887171399
สถานะการทำงาน : เทศบาลตำบลลุ่มลำชี
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
M5640966 ธิราวัฒน์Full Name : THEERAWAT WANGYOS
ชื่อสกุล: นายธีรวัฒน์ วังยศ
Email: theerawatwang@gmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0896206957
สถานะการทำงาน : -
M5640973 เอกศักดิ์Full Name : EKKASAK KRANGKRATOKE
ชื่อสกุล: นายเอกศักดิ์ แกรงกระโทก
Email: battron_@windowslive.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0823237678
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชับ
M5640980 อาทิตย์Full Name : ARTIDH KENSOM
ชื่อสกุล: นายอาทิตย์ เคนโสม
Email: battron_@windowslive.com
Tel.0863386861
สถานะการทำงาน : บริษัท ออโต้เมชั่น แอนด์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
M5640997 ธีรธิปFull Name : TEERATIP PATPAKUL
ชื่อสกุล: นายธีราธิป พัฒน์ภากุล
Email: nyenoi@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0846077053
สถานะการทำงาน : บริษัท เคไอ ไบโอก๊าซ จำกัด
M5641017 บัณฑิตFull Name : BUNDID PHUTTHASOPHIT
ชื่อสกุล: นายบัณฑิต พุทธโศภิษฐ์
Email: franggy2553@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.'0823958085
สถานะการทำงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร
M5641024 ประสิทธิ์Full Name : PRASIT NIAMSUNGNOEN
ชื่อสกุล: นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน
Email: eddydor2516@gmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0896240058
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
M5641031 ชาญศักดิ์Full Name : CHANSAK TAPOWINYOO
ชื่อสกุล: นายชาญศักดิ์ ตะโพวิญญู
Email: chan_sak21@hotmail.co.th
Study Degree: Master Degree
Tel.0817809118
สถานะการทำงาน : หจก ภักดีจอหอ 2013
ตำแหน่ง วิศวกร
M5641499 ภานุพันธ์Full Name : PANUPAN BORISUT
ชื่อสกุล: นายภานุพันธ์ บริสุทธิ์
Email: panupan_boresut@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel.0896245445
สถานะการทำงาน : อบต.ตลาดโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
M5641529 สุริยาFull Name :SURIYA GARAGED
ชื่อสกุล: นายสุริยา การะเกษ
Email: jojothungloung19@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
Tel. 0857410243
สถานะการทำงาน : เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ตำแหน่ง นายช่างโยธา