รายนามศิษย์เก่าระดับปริญญาโท รุ่น 8 (2/2555)

M5542093 อดุลย์Full Name : -
ชื่อสกุล: นายอดุลย์ ทองจำรูญ
Email: 6363pa@Gmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : เทศบาลตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
M5542109 อลงกตFull Name : -
ชื่อสกุล: นายอลงกต บุญศิริ
Email: alongkot.bunsiri@gmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : หจก. เอ็นพีซีอาร์ เอ็นเตอร์ไพร ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
M5542123 สุขสันต์Full Name : -
ชื่อสกุล: นายสุขสันต์ ยังสุขเกษม
Email: pop_horapa@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอ่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
M5542147 ไพรวรรณ์Full Name : -
ชื่อสกุล: นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน
Email: paiwan_kheaw@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
M5542154 นิธิศFull Name : -
ชื่อสกุล: นายนิธิศ สุภารี
Email: nitid_ku@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : 222 Construction Ltd. partner ship ตำแหน่ง Engineering
M5542161 สว่างFull Name : -
ชื่อสกุล: นายสว่าง เสวะนา
Email: sw_swn2507@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : เทศบาลตำบลตลาดแค ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
M5542178 ทนงFull Name : -
ชื่อสกุล: นายทนง จงจอหอ
Email: tanong1975@hotmail.co.th
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
M5542185 วรวิทย์Full Name : -
ชื่อสกุล: นายวรวิทย์ สวัสดิ์พูน
Email: worawit_1980@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : เทศบาลเมืองนางรอง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
M5542192 ศุภกิจFull Name : -
ชื่อสกุล: นายศุภกิจ ยื่นกระโทก
Email: ken_nuy01@hotmail.com
Study Degree: Master Degree
หัวข้องานวิจัย: -
สถานะการทำงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน